In de praktijk lijkt het echter dat in dat geval

de procedure zal worden toegepast van de jaarvergadering zonder formaliteiten van oproe¬ping zoals toegelicht onder punt 3. 3 van dit hoofdstuk. Indien de raad van bestuur niet zeker is dat alle aandeelhouders zullen instemmen met de voorgestelde besluiten, kan gekozen worden om parallel naast de organisatie van de schriftelijke algemene vergadering, een formele oproeping te organiseren. Dit laat toe om een leningen algemene vergadering te organiseren met aanwezigheden, indien wordt vastge¬steld dat geen unanimiteit wordt bereikt. Tevens biedt deze procedure ook de mogelijk¬heid om bestuurders, commissarissen, houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, op de hoogte te stellen van de algemene vergadering. 3. De vorm van de oproeping3. 1. Inleiding212.

Vermits de vennootschappen verplicht een jaarvergadering moeten houden, moe¬ten de oproepingsformaliteiten van het Wetboek van Vennootschappen gevolgd worden. Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de aandelen aan toonder dan wel op leningen naam zijn. De jaarvergadering kan bij uitzondering evenwel ook zonder formaliteiten opgeroepen worden. 3. 2. Wettelijke oproepingsformaliteiten en gedematerialiseerde effectenA. Aandelen aan toonder en gedemateriaiiseerde effecten213. Alleen in de NV en de Comm. VA kunnen aandelen aan toonder uitgegeven worden. Zij moeten verplicht volgende formaliteiten naleven bij de oproeping van de jaarvergadering.

214. Zijn alle aandelen aan toonder, dan moet de oproeping via de pers gebeuren (zie model hfdst. 1 in deel 4). De vergadering moet eenmaal in het Belgisch Staatsblad aangekondigd worden en tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft. De oproeping in het Belgisch Staatsblad moet ten minste acht dagen vóór de vergadering gebeuren. De tweede aankondiging moet ten minste acht dagen vóór de vergadering plaatsvinden (zie ook de planningsgids van hoofdstuk 4). 215. De vereiste dat de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders aan toonder moet verschijnen, tot tweemaal toe, in een nationaal verspreid blad, is ingegeven door de bekommernis van de wetgever dat de publicatie een zo ruim moge¬lijk publiek zou bereiken. Het volstaat echter dat de publicatie duidelijk het regionaal niveau overschrijdt, dat ze in grote delen van het land, zoals in verschillende provincies of meer geld lenen dan één Gewest, verspreid en beschikbaar is en dat ze niet confidentieel is, maar in een grote oplage verschijnt (Brussel 21 mei 1997, T.